Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY FIRMY TAZAR GROUP s.r.o.

 1. Všeobecné dodací podmínky:

  Zboží se objednává prostřednictvím e-shopu levnenosice.cz, e-mailem nebo telefonicky. Při telefonické objednávce nelze uplatnit reklamaci dodávky zboží. Objednané zboží, které je skladem, expedujeme nejpozději následující den po objednání, pokud dohoda není jiná. O termínu dodání zboží, které není na skladě, bude odběratel telefonicky nebo e-mailem informován. Expedice zboží je uskutečněna ze skladu prodávajícího v Bratislavě, Stará Vajnorská 37. Kupující je povinen zboží při převzetí důkladně zkontrolovat.

  Zboží je možné vyzvednout i osobně, ve skladu prodávajícího v pracovní době (Po-: 8: 00–17: 00hod.).

  Je zakázáno poškozovat nebo zkreslovat značky a štítky na zboží a prodávat toto zboží, které bylo poškozeno nebo zkresleno.

  Tažné zařízení jsou dodávány se základní 7-pin elektropřípojkou, která bude přičtena k ceně tažného zařízení. Univerzální elektropřípojka pro systém CANbus a CheckControl se objednávají samostatně. Střešní nosiče se dodávají pouze jako komplet, s českým montážním návodem, nebo obrázkovým návodem.

  Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího

  Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti v souladu s platnými právními předpisy právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

  Postup v případě odstoupení od smlouvy:

  Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli všechny vzájemně přijatá plnění.

  Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli a to elektronicky na emailovou adresu info@levnenosi­ce.cz nebo písemně na provozovnu dodavatele.

  Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží, u těžních zařízeních Typový list, u střešních nosičích Všeobecné pokyny pro používání a údržbu střešních nosičů, který je zároveň i záruční list! Bez těchto dokladů nelze vrácení zboží vybavit.

  Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět na provozovnu dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu a obalu, je zákazník povinen nahradit dodavateli náklady spojené s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebovaný nebo znečištěné zboží apod.).

  Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu nebo její část.

  Prosíme své zákazníky, zboží posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zboží neposílejte na dobírku.

  Objednáním zboží z eshopu www.levnenosice.cz vyjadřuje objednatel souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami.

  Formulář k vrácení tovaru

  Reklamační protokol

 2. Cenové podmínky:

  Uvedené ceny jsou maloobchodní obsahují daň z přidané hodnoty, neobsahují náklady na dopravu a mění se v souladu s ceníkem prodávajícího, který platí ke dni dodávky a který může prodávající měnit bez předchozího oznámení. V případě, že dojde ke zvýšení základu prodávajícího (např. kupní ceny, daňové sazby, poplatků, směnného kurzu měny), je oprávněn dohodnuté ceny zvýšit. V případě, že došlo k platbě předem, částka se započítává do kupní ceny. Záloha nepropadá ve prospěch prodávajícího, pouze v případě, že nedošlo k realizaci kontraktu vinou prodávajícího.

 3. Platobní podmínky:

  Platba se provádí v hotovosti, na dobírku nebo bankovním převodem předem. Platba na fakturu se splatností u maloobchodu není možná. Při velkoobchodních partnerech je možná platba bankovním převodem se splatností pouze po odsouhlasení společností TAZAR GROUP s.r.o.

 4. Výhradní vlastnictví:

  Prodávající si vyhrazuje právo vlastnictví vůči dodanému zboží do zaplacení kupní ceny, včetně vedlejších nákladů. Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

 5. Záruka:

  Kupující je povinen přesvědčit se o stavu zboží při jeho převzetí. V případě poškození zboží, nedodání části dodávky apod. se kupující zavazuje, že vzhledem k potřebě zachování možnosti případného uplatnění práv vůči dopravcům, tuto skutečnost vyznačí v přepravním dokladu a potvrdí ji doporučeným dopisem adresovaným a zaslaným dopravci bez zbytečného odkladu po dodání zboží. Kupující se také zavazuje zaslat prodávajícímu kopii výše uvedeného doporučeného dopisu.

  Reklamace dodávky zboží se uznává pouze tehdy, když proběhne do 5-ti dnů od dodání zboží a je podána písemnou formou. Reklamace jakosti zboží se uznává pokud proběhne okamžitě po podání zboží a obsahuje přesný popis důvodů reklamace.

  Prodávající neodpovídá za škodu, ke které došlo v důsledku nesprávného resp. nevhodného používání výrobku, či z důvodů kladení neúměrných požadavků na zboží (např. přetížení nákladu vozidla nebo přívěsu). Kupující je také povinen seznámit s těmito podmínkami uživatele. Prodávající neodpovídá z škodu v případě, kdy byl předmět kupní smlouvy změněn způsobem, který nebyl výrobcem schválen.

  Celková výše náhrady škody ve smyslu ustanovení § 365 Obch. zákoníku se dohodou účastníků závazkového vztahu omezuje na škodu vzniklou přímo na dodaném předmětu.

  Všechny námi dodané díly musí být před montáží spotřebitelem, zkontrolovány ve vztahu ke vhodnosti pro konkrétní typ vozidla. Tažné zařízení smí být použity pouze na daný typ vozidla. Technické změny, doplňky a vyloučení ručení za chyby tisku zůstávají vyhrazeny, jakož i tiskové chyby v textu, popř. na obrázcích.

  Již namontované tažné zařízení nebo střešní nosič není možné vrátit. Vrácení zboží je možné pouze po předchozí dohodě a na základě zpětného dodání na náklady kupujícího. Záruční lhůta na prodané výrobky je 24 měsíců v případě, že výrobce nestanoví jinou (vyšší).

 6. Zpracování dat:

  Všechny objednávky jsou evidovány pomocí systému elektrického zpracování dat. Kupující souhlasí s tím, že jeho identifikační údaje budou evidovány a používány pro potřebu prodávajícího.

 7. Zásady ochrany osobních údajů

  Informace ke zpracování osobních dat

  TAZAR GROUP s.r.o. se sídlem 37, Stará Vajnorska, 83104 Bratislava, IČO 36281018 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona o ochraně osobních údajů 18/2018. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu či výmaz, pokud jsou uděleny na základě vámi uděleného souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě jakýchkoliv dotazů a žádostí týkajících se zpracování vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adrese sídla společnosti.

  Zabezpečení vašich osobních dat

  TAZAR GROUP s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom vaše data dostatečně chránily s ohledem na závažnost jejich zpracování. K vašim osobním údajům, které jsme od vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez vašeho souhlasu dalším subjektům k dalšímu zpracování, pokud to nevyžaduje zákon nebo v případě ochrany našich právních zájmů.

  Právo na informace

  Vaším právem je požádat TAZAR GROUP s.r.o. o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o vás zpracováváme. Tyto informace vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dní, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které patří tato informace. Ve vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k vaší identifikaci, než vám poskytneme osobní údaje, které zpracováváme k vaší osobě.

  Naším právem pak je důvodně odmítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné zda se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií a pod.).

  Právo na přenositelnost údajů

  Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě vaší žádosti mohou být tato data předány jinému provozovateli.

  Aktualizace údajů, právo na opravu

  Protože se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, když nás informujete, že u vás nastala nějaká změna, tak abychom vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům. Podání informace o změně údajů je nutné k tomu, abychom mohli řádně vykonávat svou činnost provozovatele.

  S tím souvisí i vaše právo na opravu osobních údajů, které o vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu.

  Námitky

  Pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést a my následně prověříme oprávněnost vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování vašich osobních údajů omezené, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme vás, že vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o vás zpracováváme, na příslušný kontrolní úřad na Ochranu Osobních Údajů na adrese:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7
 8.  

   
  Právo na omezení zpracování

  Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně jejich zpracováváme protiprávně, a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

   

  Právo na výmaz

  Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například e-mailovou adresu v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoliv odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některé vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Ale tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávány a nebudou sloužit pro další účely zpracování.

   

  Kam se můžete obrátit

  Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na e-mail info@tazargroup.sk nebo na sídlo naší společnosti:

  TAZAR GROUP s.r.o.

  37, Stará Vajnorska

  83104 Bratislava

   

  TAZAR GROUP s.r.o. využívá odpovědnou osobu (DPO) na ochranu osobních dat na zvýšení dohledu a kontroly nad zpracovávanými osobními údaji.

  Kontaktní údaje na DPO: Ladislav Fodor, TAZAR GROUP, s.r.o. Strá Vajnorská 37, 83104 Bratislava, tel .: +421 2 5465 0601, e-mail: fodor@tazargroup.sk

   

  Webové stránky – soubory protokolů

  Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme patří:

  • Vaše IP adresa

  • otevírání stránka našeho webu

  • Kód odpovědi http

  • Identifikace vašeho prohlížeče

  Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

   

  Soubory cookie

  Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie pro shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesílají, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

   

  Analýza a statistiky

  Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocí analytických služeb. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme nejsou vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na naše webové stránky přistupujete. Všechny tyto informace využíváme pro marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany.

   

  Zasílání novinek na e-mail

  V případě, že máte zájem od TAZAR GROUP s.r.o. dostávat akční nabídky produktů prostřednictvím e-mailu, který nám sdělíte a udělíte souhlas s takovým využíváním vaší e-mailové adresy, budeme tento e-mail zpracovávat výhradně pro tyto účely. TAZAR GROUP s.r.o. nepředává takto získanou emailovou adresu žádným dalším subjektům. V případě, že se kdykoliv v budoucnu rozhodnete, že už od TAZAR GROUP s.r.o. nechcete dostávat e-maily na tento účel, můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním uvedené e-mailové adresy zde, nebo písemně na adrese sídla společnosti.

   

  Zpracování osobních údajů

  Podívejte se jak TAZAR GROUP s.r.o. zpracovává následující osobní údaje / kategorie osobních údajů, včetně stanovených právních titulů, účelů a dob zpracování pro jednotlivé záznamy činností o zpracování.

   

  Kategorie: Obchodní údaje

  Údaje o zákaznících potřebné pro vyubavenie jejich objednávek

   

  Objednávka z e-shopu

   

  Údaje byly získány od jiného subjektu

  Ne

  Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

  Ne

   

  Právní titul

  plnění smlouvy

  osobní údaje

  Adresa (Osobní údaj), Číslo bankovního účtu (Osobní údaj), DIČ fyzické osoby (Osobní údaj), Dodací adresa (Osobní údaj), Email (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj)

  účel zpracování

  Elektronická objednávka vytvořena v eshopu

  doba zpracování

  6 let od posledního záznamu

  zpracovatelé

  Externí účetní, Dodavatel IS

  příjemci

  Kurýrní služba

   

  Faktura

   

  Údaje byly získány od jiného subjektu

  Ne

  Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

  Ne

   

  Výdaj ze skladu

   

  Údaje byly získány od jiného subjektu

  Ne

  Záznam obsahuje informace o nezletilé osobě

  Ne

   

   

  Předávání osobních údajů do třetích zemí

  K předávání osobních údajů zprostředkovatelem nebo jiným příjemcům ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích nedochází.

  Zásady ochrany osobních údajů jsou pravidelně revidovány a mohou se v případě potřeby aktualizovat. Poslední změna těchto zásad ochrany osobních údajů proběhla dne Tuesday, May 22, 2018.

 9. Použitelné právo, místo soudu:

Tyto všeobecné dodací a obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy Slovenské republiky. Sjednává se použití slovenského práva. Případné spory budou řešeny slovenskými soudy.